Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden I Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Droogijs365 B.V.: de besloten vennootschap, Droogijs365 B.V. , statutair gevestigd aan de Machineweg 14a, 1394AV Nederhorst Den Berg.
 2. Afnemer: de wederpartij bij de overeenkomst.
 3. Partijen: Droogijs365 en afnemer.
 4. Overeenkomst: elke overeenkomst tussen Droogijs365 en afnemer, onverschillig de verbintenissen die daaruit voor beide partijen voortvloeien.
 5. Voorwaarden: de bepalingen van de onderhavige algemene voorwaarden.
 6. Emballage: onder meer bundels, pallets en containers van Droogijs365 en diens partners en/of leveranciers.
 7. Verkooppunt: de locatie van waaruit Droogijs365 ter uitvoering van de overeenkomst zaken vervoert naar de afnemer.

II Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Droogijs365 en afnemer, tenzij partijen deze toepasselijkheid uitdrukkelijk uitsluiten.
 2. Na de eerste redelijke mogelijkheid van kennisneming in de zin van artikel 6:233, aanhef en onder b BW wordt afnemer voor wat betreft alle huidige en toekomstige rechtsbetrekkingen met Droogijs365 geacht bekend te zijn met de inhoud van deze voorwaarden en kan zij deze derhalve niet langer uit dien hoofde vernietigen.
 3. Wanneer een beding in deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven deze voorwaarden voor het overige in stand. Beantwoordt de strekking van een nietig of vernietigd beding in een zodanige mate aan die van een ander – als geldig aan te merken – beding, dat aangenomen moet worden dat dit andere beding overeengekomen zou zijn, indien van het eerstgenoemde vanwege haar ongeldigheid was afgezien, dan komt haar de werking van dat andere beding toe.
 4. Droogijs365 is te allen tijde bevoegd deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen en aan te vullen.
 5. Door in onderhandeling te treden met Droogijs365 doet afnemer afstand van de toepassing van haar eigen algemene voorwaarden.
 6. Algemene voorwaarden van afnemer binden Droogijs365 slechts indien en voor zover Droogijs365 deze schriftelijk en ondubbelzinnig aanvaardt. Die algemene voorwaarden regarderen louter de overeenkomst die Droogijs365 bij deze aanvaarding uitdrukkelijk als zodanig vermeldt.
 7. De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is authentiek en prevaleert bij tegenstrijdigheid boven vertalingen daarvan.

III Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Ieder aanbod namens Droogijs365 geschiedt vrijblijvend in de zin van artikel 6:219 lid 2 BW.
 2. Ieder aanbod namens Droogijs365 vervalt op grond van artikel 6:221 lid 1 BW, wanneer de aanvaarding daarvan haar niet binnen dertig dagen na dagtekening bereikt.
 3. De overeenkomst komt eerst tot stand doordat en wanneer Droogijs365 zulks schriftelijk en ondubbelzinnig verklaart.

IV Prijzen

 1. De prijzen die Droogijs365 hanteert, luiden in euro’s en zijn exclusief btw, andere belastingen en kosten, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.
 2. De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op kostenbepalende factoren ten tijde van het aanbod namens Droogijs365. Als één of meer van deze factoren nadien wijzigen in voor Droogijs365 nadelige zin, dan is Droogijs365 bevoegd de prijs dienovereenkomstig te verhogen. Uitsluitend indien Droogijs365
  de prijs binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst verhoogt, is afnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

V Betalingen

 1. Afnemer dient het gefactureerde bedrag te betalen binnen 8 dagen na factuurdatum, welke termijn op grond van artikel 6:83, aanhef en onder a BW de strekking heeft het verzuim van afnemer zonder ingebrekestelling te doen intreden.
 2. Afnemer is vanaf de dag van zijn verzuim een contractuele rente van 1,5% per maand verschuldigd over het bedrag dat op enig moment onbetaald is gebleven, onverminderd de wettelijke rente in de zin van artikel 6:120 lid 2 BW waarop Droogijs365 ingevolge artikel 6:119a BW aanspraak maakt.
 3. In geval van geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst vergoedt afnemer alle werkelijke proceskosten en buitengerechtelijke kosten van Droogijs365, doch ten minste tot het bedrag van de krachtens de wet te begroten proceskosten respectievelijk het bedrag van de buiten- gerechtelijke kosten die, gelet op de tarieven volgens welke zodanige kosten aan de opdrachtgevers gewoonlijk in rekening worden gebracht, jegens afnemer redelijk zijn.
 4. Indien afnemer ten aanzien van enige verbintenis jegens Droogijs365 in verzuim verkeert, kan Droogijs365 terstond nakoming vorderen van alle verbintenissen – uit welken hoofde ook – van afnemer jegens haar, ongeacht de tijd die voor de nakoming daarvan was bepaald.
 5. Indien Droogijs365 goede grond heeft te vrezen dat afnemer haar verbintenissen niet (deugdelijk) zal nakomen, is afnemer verplicht op eerste verzoek van Droogijs365 terstond zekerheid te stellen voor de voldoening van haar verbintenissen, onverminderd de bevoegdheid van Droogijs365 om de nakoming van haar verbintenissen op te schorten.
 6. De eventuele bevoegdheid tot opschorting of verrekening die de afnemer toekomt, is onvoorwaardelijk uitgesloten.

VI Eigendomsvoorbehoud

 1. Droogijs365 behoudt zich de eigendom voor van alle zaken die in de macht van afnemer worden gebracht, totdat afnemer alle vorderingen betreffende de tegenprestatie voor door Droogijs365 aan afnemer krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van afnemer verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede alle vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten, volledig heeft voldaan.
 2. Betaling van een geldsom door afnemer aan Droogijs365 strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente, telkens betreffende andere vorderingen dan genoemd in het vorige lid. Eerst indien Droogijs365 nog slechts vorderingen als bedoeld in het vorige lid heeft op afnemer, zal de betaling van een geld- som dienovereenkomstig strekken in mindering van deze vorderingen.
 3. Het eigendomsvoorbehoud is gevestigd tot zekerheid van terug- betaling van hetgeen Droogijs365 bij het einde van de rechtsverhouding tussen partijen nog van afnemer te vorderen heeft. Indien afnemer op enig tussenliggend moment niets verschuldigd is aan Droogijs365, blijft het eigendomsvoorbehoud derhalve in stand.
 4. Als tussen partijen krachtens wet, gewoonte of rechtshandeling geld- vorderingen en geldschulden in één rekening worden opgenomen, dan vervalt het eigendomsvoorbehoud – onverminderd het bepaalde in het eerste lid – eerst wanneer deze rekeningcourantverhouding rechtens ophoudt te bestaan.
 5. Droogijs365 is gerechtigd te allen tijde de zaken waarop eigendomsvoor- behoud rust te revindiceren. Alle kosten die de uitoefening van dit recht meebrengt, komen voor rekening van afnemer. Indien afnemer hiertoe niet alle medewerking verleent, verbeurt zij een boete ten belope van 10% van hetgeen zij aan Droogijs365 verschuldigd is, met een minimum van €250,00 per dag of gedeelte daarvan dat afnemer in de nakoming van deze verbintenis tekortschiet.

VII Levering

 1. Het overeengekomen tijdstip van levering behelst geen termijn die ertoe strekt verzuim te doen intreden zonder ingebrekestelling, maar draagt slechts een indicatief karakter dat afnemer generlei aanspraak verschaft.
 2. Indien afnemer de zaken eerst op een later gelegen tijdstip afneemt, bewaart Droogijs365 en diens partners en/of leveranciers deze vanaf het overeengekomen tijdstip van levering voor rekening en risico van afnemer.
 3. Het vervoer vanaf het depot van Droogijs365 en diens partners en/of leveranciers tot de overeengekomen plaats van levering geschiedt langs de route die Droogijs365 en diens partners en/of leveranciers daarvoor aanwijst en komt voor rekening van afnemer.
 4. De overeengekomen plaats van levering dient redelijkerwijs bereikbaar te zijn voor het vervoermiddel dat Droogijs365 en diens partners en/of leveranciers kiest ter nakoming van haar verbintenis. Indien dergelijke aflevering onmogelijk is, heeft Droogijs365 het recht de zaken af te leveren op een redelijkerwijs bereikbare locatie die de overeengekomen plaats van levering benadert.
 5. Afnemer is verplicht bij aankomst terstond gelegenheid te bieden tot lossing in een daartoe naar het oordeel van Droogijs365 en diens partners en/of leveranciers geschikte installatie. Als andere personen dan werknemers van Droogijs365 en diens partners en/of leveranciers daarbij hulp verlenen, dan is afnemer voor hun gedragingen op gelijke wijze als voor eigen gedragingen aansprakelijk.
 6. De zaken zijn voor risico van afnemer van de aflevering af, zelfs al is de eigendom daarvan nog niet overgedragen. Hetzelfde geldt van het ogenblik af, waarop de afnemer in verzuim is met het verrichten van een handeling waarmede zij aan de aflevering moet medewerken.
 7. Op de plaats van levering vastgestelde maten en gewichten binden partijen indien levering geschiedt over een geijkte meter of vergelijk- baar systeem. Bij gebreke daarvan binden de maten en gewichten van de afleverende installatie.

VIII Aansprakelijkheid

 1. Droogijs365 is niet aansprakelijk voor schade die afnemer of een derde lijdt, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Droogijs365 en diens partners en/of leveranciers of degene die zij in haar bedrijf belast heeft met de leiding van de uitvoering van de betreffende verbintenis.
 2. Indien afnemer of een derde schade lijdt als gevolg van gedragingen van andere personen van wier
  hulp Droogijs365 bij de uitvoering van haar verbintenis gebruikmaakt, dan is Droogijs365 daarvoor evenmin aansprake- lijk, onverschillig of deze hulppersonen opzettelijk of bewust roekeloos handelden.
 3. Afnemer vrijwaart Droogijs365 van elke verplichting tot schadevergoeding die Droogijs365 jegens derden heeft of zal krijgen en waarvoor afnemer wettelijke of contractuele aansprakelijkheid draagt.
 4. Indien en voor zover Droogijs365 een beroep op uitsluiting van haar aansprakelijkheid niet toekomt, bedraagt de door haar verschuldigde schadevergoeding ten hoogste primair het factuurbedrag van de betreffende levering, subsidiair het bedrag dat haar verzekeraar daadwerkelijk uitkeert, meer subsidiair de verzekerde som in de zin van artikel 7:955 lid 1 BW.

IX Overmacht

 1. Indien Droogijs365 tekortschiet in de nakoming van haar verbintenissen, kan die tekortkoming haar
  niet worden toegerekend wanneer deze het gevolg is van overmacht als bedoeld in het volgende lid.
 2. Overmacht aan de zijde van Droogijs365 kan onder meer bestaan in: ziekte van werknemers en hulppersonen, storingen binnen haar bedrijf, ondeugdelijke levering door derden, belemmeringen tijdens het transport, staking, oorlog, natuurrampen, overheidsmaatregelen en overigens in elke omstandigheid die de nakoming van de verbintenis door Droogijs365 bemoeilijkt.
 3. Zolang de omstandigheden aanhouden die voor Droogijs365 overmacht opleveren, is zij bevoegd de overeengekomen termijnen eenzijdig te verlengen ten einde zich de mogelijkheid te verschaffen haar verbintenissen alsnog na te komen.

X Reclame

 1. Afnemer dient de op de afleveringsbonnen en facturen vermelde geleverde soorten en hoeveelheden droogijs en emballage onverwijld na aflevering te controleren op juistheid.
 2. Bezwaren dienaangaande moeten Droogijs365 binnen 1 week na aflevering schriftelijk hebben bereikt. Bij gebreke van een tijdige schriftelijke kennisgeving wordt afnemer geacht de aflevering als juist te hebben erkend.
 3. Afnemer dient kwaliteitsgebreken onverwijld na het moment waarop vaststelling daarvan redelijkerwijs mogelijk is, schriftelijk ter kennis te brengen van Droogijs365. Bij gebreke van een tijdige schriftelijke kennisgeving vervallen de aanspraken die afnemer jegens Droogijs365 toekomen.
 4. Afnemer zal zich onthouden van het gebruik van gereclameerde zaken en zal deze met opvallende
  markering afleveren bij het verkooppunt of een andere daartoe door Droogijs365 aangewezen locatie.
 5. Kosten van retournering en onderzoek van de reclame komen voor rekening van afnemer en komen voor restitutie in aanmerking indien Droogijs365 de reclame gegrond acht.

XI Emballage

 1. Droogijs365 en diens partners en/of leveranciers verstrekt de emballage in gebruik en afnemer verbindt zich tot een tegenprestatie zoals nader omschreven in de overeenkomst. De rechtsverhouding ten aanzien van de emballage kwalificeert afhankelijk van die omschrijving hetzij als huur in de zin van art. 7:601 lid 1 BW, hetzij als bruiklening in de zin van art. 7A: 1777 BW.
 2. Indien partijen in de overeenkomst een huurovereenkomst ten aanzien van de emballage zijn overeengekomen, berekent Droogijs365 maande- lijks de tarieven die gelden voor de huurprijs die afnemer verschuldigd is, op de wijze voorzien in de overeenkomst of – bij gebreke daarvan – aangegeven op de prijslijsten die op het verkooppunt ter inzage liggen.
 3. Indien partijen in de overeenkomst ten aanzien van de emballage een bruikleenovereenkomst zijn overeengekomen, betaalt afnemer aan Droogijs365 bij ingebruikname het in de overeenkomst genoemde bedrag per emballage als borg. Bij beëindiging van het gebruik van enige emballage tijdens de duur van de overeenkomst, betaalt Droogijs365 de borg voor deze emballage volledig terug, binnen 30 dagen na afgifte van deze emballage aan Droogijs365. Bij beëindiging van de overeenkomst inventariseert Droogijs365 de emballage die afnemer op dat moment voor Droogijs365 houdt, vergelijkt dit aantal met het aantal dat afnemer hield exact één jaar voorafgaand aan het einde van de overeenkomst en stelt alsdan vast welk aantal emballage het grootst is. Afnemer is vervolgens voor laatstgenoemd aantal emballage per verstreken jaar sinds de aanvang van de overeenkomst een bedrag ter grootte van 10% van de borg verschuldigd (hierna “onderhouds- bijdrage” te noemen), ongeacht de duur dat afnemer enige emballage daadwerkelijk in gebruik heeft. Droogijs365 verrekent haar vordering tot betaling van de onderhoudsbijdrage met haar schuld tot terugbetaling van de borg, zodat beide verbintenissen tot hun gemeenschappelijk beloop tenietgaan. Droogijs365 keert het eventuele restant binnen 30 dagen na afgifte van de emballage uit aan afnemer.
 4. Afnemer garandeert dat alle vereiste vergunningen voor het opstellen van de emballage, de opslag daarin van het droogijs en het gebruik van dit droogijs, vóór de datum van ingebruikneming van de emballage zijn verleend en dat eenieder die enig recht op het betreffende perceel kan doen gelden met het gebruik daarvan instemt.
 5. Afnemer zal de emballage uitsluitend gebruiken in de normale uit- oefening van haar bedrijf in combinatie met andere zaken van Droogijs365. Het is afnemer uitdrukkelijk verboden daaraan veranderingen aan te (doen) brengen.
 6. Afnemer zal merken en herkenningstekens op de emballage aanpassen, verwijderen noch beschadigen.
 7. Behoudens uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Droogijs365 is afnemer niet bevoegd onderhoud, reparatie of enige andere werkzaamheid aan de emballage te (doen) verrichten.
 8. Behoudens uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Droogijs365 is afnemer niet bevoegd de emballage onder te verhuren of op enigerlei wijze in gebruik of verbruik te verstrekken aan derden, door derden te laten (her)vullen dan wel een derde als huurder in haar plaats te (doen)
  stellen, zulks op straffe van een terstond opeis- bare boete van €10.000,00 per overtreding en €1000,00 per dag of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt.
 9. Afnemer is verplicht zich bij het gebruik van de emballage steeds en onvoorwaardelijk te voegen naar de aanwijzingen vanwege Droogijs365 verstrekt.
 10. Beschadiging of verlies in welke vorm en op welke wijze dan ook komt voor rekening en risico van afnemer, die daarvan onverwijld kennis dient te geven aan Droogijs365.
 11. Afnemer verbindt zich de kosten van herstel en vervanging volledig aan Droogijs365 te vergoeden. Droogijs365 is bevoegd haar vordering tot nakoming van deze verbintenis te verrekenen met haar eventuele schuld tot terugbetaling van de borg voor de emballage. Als kosten van herstel geldt telkens het bedrag dat Droogijs365 daartoe in redelijkheid begroot.
 12. Indien de emballage bij teruggave anders dan door normale slijtage in een zodanige staat verkeert dat herstel naar het oordeel van Droogijs365 redelijkerwijs niet langer zinvol is, rust op afnemer eveneens de verbintenis de vervangingswaarde van de emballage te vergoeden.
 13. Ter voorkoming van onzekerheid en geschil binden partijen zich aan de vaststelling van de vervangingswaarde, zoals deze tot stand komt krachtens de beslissing van partijen die vastligt in het Addendum. Bij gebreke van deze vaststellingsovereenkomst geldt als vervangings- waarde het bedrag dat Droogijs365 daartoe in redelijkheid begroot.
 14. Onverwijld na het leegraken daarvan, dient afnemer de emballage te (doen) bezorgen bij het verkooppunt. De eventuele aanwezigheid van achtergebleven gassen en/of droogijs in de geretour- neerde emballage komt niet voor vergoeding in aanmerking.
 15. Afnemer kan geen retentierecht in de zin van artikel 3:290 BW doen gelden op de emballage en doet daarvan afstand voor zover vereist.

XII Intellectuele eigendom

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, komen uitsluitend aan Droogijs365 toe alle rechten op de bij de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst ontwikkelde en gebruikte apparatuur, programmatuur en documentatie.
 2. Afnemer garandeert dat zij met de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst geen inbreuk maakt op rechten van derden. Afnemer vrijwaart Droogijs365 voor alle aanspraken te dier zake en zal alle schade die het gevolg is van een dergelijke inbreuk en ten laste komt van Droogijs365 volledig vergoeden.

XIII Opzegging en ontbinding

 1. Indien voorschriften van overheidswege noodzaken tot wijziging of vervanging van emballage, is Droogijs365 bevoegd de overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden op te zeggen.
 2. Indien de door afnemer betrokken hoeveelheid embalage daartoe naar het oordeel van Droogijs365 aanleiding geeft, kan Droogijs365 de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden, dan wel de emballage vervangen met overeenkomstige wijziging van de huurprijs respectievelijk met wijziging van haar verbintenis tot terug- betaling van de borg ter opheffing van haar nadeel, en onder instandhouding van de overige bepalingen van de overeenkomst.
 3. Onverminderd eventuele nadere voorwaarden, kan Droogijs365 de overeenkomst terstond ontbinden indien:
  1. afnemer surseance van betaling aanvraagt;
  2. afnemer verzoekt de toepassing van de schuldsaneringsregeling uit te spreken;
  3. afnemer aangifte doet tot faillietverklaring;
  4. één of meer schuldeisers van afnemer dan wel het Openbaar Ministerie de faillietverklaring van afnemer verzoeken;
  5. derden beslagleggen op zaken die op enigerlei wijze verbonden zijn met zaken die in eigendom toebehoren aan Droogijs365; – de onderneming van afnemer wordt geliquideerd.
 4. Afnemer is verplicht Droogijs365 onverwijld schriftelijk in kennis te stellen indien één of meer omstandigheden als vermeld in het vorige lid zich voordoen.
 5. Indien de overeenkomst – uit welken hoofde dan ook – eindigt, stelt afnemer de emballage terstond ter vrije beschikking van Droogijs365. Afnemer machtigt Droogijs365 reeds nu voor alsdan om de emballage te (doen) verwijderen.
 6. Droogijs365 is geen schadevergoeding verschuldigd ter zake de opzegging op grond van de vorige leden.

XIV Geheimhouding

 1. Afnemer is verplicht alle gegevens die op enigerlei wijze samenhangen met haar rechtsverhouding tot Droogijs365 geheim te houden, zowel tijdens de looptijd van de overeenkomst als na het einde daarvan.

XV Rechtskeuze en forumkeuze

 1. Alle overeenkomsten tussen Droogijs365 en afnemer, alsmede deze voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht.
 2. Van alle geschillen die voortvloeien uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is de rechtbank Noord-Holland, locatie Amsterdam uitsluitend bevoegd kennis te nemen, met uitzondering van geschillen die tot de competentie van de sector kanton behoren.
 3. De toepassing van het Verdrag van 11 april 1980 inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken, Trb. 1986, 61 is uitgesloten.